Mẫu tem cửa cuốn 01

KT: Chất liệu: Nhôm xước, nhôm in, ăn mòn, đồng,…

(2)

152

Mẫu tem cửa cuốn 02

KT: Chất liệu: Nhôm xước, nhôm in, ăn mòn, đồng,…

(5)

185

Mẫu tem cửa cuốn 03

KT: Chất liệu: Nhôm xước, nhôm in, ăn mòn, đồng,…

(1)

143

Mẫu tem cửa cuốn 04

KT: Chất liệu: Nhôm xước, nhôm in, ăn mòn, đồng,…

(1)

140

Mẫu tem cửa cuốn 05

KT: Chất liệu: Nhôm xước, nhôm in, ăn mòn, đồng,…

(2)

137

Mẫu tem cửa cuốn 06

KT: Chất liệu: Nhôm xước, nhôm in, ăn mòn, đồng,…

(3)

151

Mẫu tem cửa cuốn 07

KT: Chất liệu: Nhôm xước, nhôm in, ăn mòn, đồng,…

(3)

164

Mẫu tem cửa cuốn 08

KT: Chất liệu: Nhôm xước, nhôm in, ăn mòn, đồng,…

(3)

176

Mẫu tem cửa cuốn 09

KT: Chất liệu: Nhôm xước, nhôm in, ăn mòn, đồng,…

(1)

197

Mẫu tem cửa cuốn 10

KT: Chất liệu: Nhôm xước, nhôm in, ăn mòn, đồng,…

(4)

157

Mẫu tem cửa cuốn 11

KT: Chất liệu: Nhôm xước, nhôm in, ăn mòn, đồng,…

(4)

179

Mẫu tem cửa cuốn 12

KT: Chất liệu: Nhôm xước, nhôm in, ăn mòn, đồng,…

(5)

153

Mẫu tem cửa cuốn 13

KT: Chất liệu: Nhôm xước, nhôm in, ăn mòn, đồng,…

(1)

174

Mẫu tem cửa cuốn 14

KT: Chất liệu: Nhôm xước, nhôm in, ăn mòn, đồng,…

(2)

160

Mẫu tem cửa cuốn 15

KT: Chất liệu: Nhôm xước, nhôm in, ăn mòn, đồng,…

(1)

202

Mẫu tem cửa cuốn 16

KT: Chất liệu: Nhôm xước, nhôm in, ăn mòn, đồng,…

(3)

172

Tem cửa cuốn