Mẫu tem nhôm xước 01

KT: Theo yêu cầu

(2)

239

Mẫu tem nhôm xước 04

KT: Theo yêu cầu

(2)

192

Mẫu tem nhôm xước 05

KT: Theo yêu cầu

(2)

154

Mẫu tem nhôm xước 06

KT: Theo yêu cầu

(2)

184

Mẫu tem nhôm xước 11

KT: Theo yêu cầu

(2)

173

Mẫu tem nhôm xước 12

KT: Theo yêu cầu

(7)

206

Mẫu tem nhôm xước 16

KT: Theo yêu cầu

(5)

235

Mẫu tem nhôm xước 22

KT: Theo yêu cầu

(6)

210

Mẫu tem nhôm xước 24

KT: Theo yêu cầu

(4)

185

Mẫu tem nhôm xước 26

KT: Theo yêu cầu

(2)

194

Mẫu tem nhôm xước 35

KT: Theo yêu cầu

(1)

199

Mẫu tem nhôm xước 37

KT: Theo yêu cầu

(4)

152

Mẫu tem nhôm xước 40

KT: Theo yêu cầu

(4)

217

Mẫu tem nhôm xước 28

KT: Theo yêu cầu

(5)

157

Mẫu tem nhôm xước 50

KT: Theo yêu cầu

(2)

196

Mẫu tem nhôm xước 09

KT: Theo yêu cầu

(5)

195

Tem nhôm phay xước, dập nổi